• Pankeiken

    Material Rezept 1en etap Alles meschen 2en etap Backen ( fir 2 minuten oder mei ) An et as pret

  • Chokolakuch

    Material Rezept 1en etap All d’flessechkeeten mat d’zocker ( normal an Vanille), mat cacao a mat miel meschen 2en etap Fir 5 minuten a rou lossen 3en etap d’chokola a kleng steker briechen an mat d’rescht meschen 4en etap an eng form ra lossen fir 1 minute fir dat d’meschung eng form krit Fir lescht…

  • Bananakuch

    Material Backen 1en etap 2en etap 3en etap An fir 40 minuten op 170° Backen An et ass prett!